Tìm kiếm sẽ reset bộ lọc
1 week, 4 days ago, 18/10/2020

Cửu Tinh Chi Chủ

Dịch Trung Quốc Web Novel 6 chapters 10,613 từ
Nguồn: bachngocsach.com
Tác giả: Dục

Văn án:

Ánh sao soi kích lạnh
Trăng ngà rọi cung tên
Long Tước còn vần vũ
Cuộn trào cõi tuyết đêm

Vì công danh nửa chữ
Bôn ba tận Thiên Sơn
Ngoảnh đầu nhìn quê cũ
Đèn đuốc sáng vô biên